Všeobecné obchodní podmínky

vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

čl. I
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
2. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů /dále jen objednávka/.
3. Pokud do šesti (6) pracovních hodin po obdržení objednávky nesdělí zhotovitel, že některé podmínky objednávky neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.
4. Pokud zhotovitel ve lhůtě uvedené v tomto článku v bodě 3. sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání i o neakceptovaných podmínkách.
5. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh zhotovitele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené.
6. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.
 
čl. II
Předmět plnění
Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb /dále jen zakázka/ podle požadavků uvedených v objednávce.
 
čl. III
Překlady
1. Všeobecná ujednání
1.1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.
1.2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. V.
2. Termín předání zakázky
2.1. Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
2.2. Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zakázky s tím, že tuto řádně a včas obdržel.
2.3. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.2. tohoto čl. a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel.
2.4. Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli opět zakázku a prokáže, že ji již jednou objednavateli odeslal.
2.5. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných důvodů požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
2.6. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
3. Práva a povinnosti
3.1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.
3.2. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí objednávka obsahovat i objednání překladu textů určených do tisku.
3.3. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky a pod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.
3.4. Pokud zhotovitel obdrží urgenci zakázky dle bodu 2. odst. 2.3., je povinen zaslat zakázku bezprostředně po urgenci.
3.5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
3.6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
3.7. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.
4. Reklamace
4.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.
4.2. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.
4.3. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
4.4. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i počet.
4.5. Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky, a to maximálně ve výši 15 %.
4.6. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se o vady uvedené v odst. 4.2. tohoto bodu či objednavatel nabízenou korekturu neakceptuje, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky.
4.7. Výše slevy je závislá na odborném posudku.
4.8. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady uvedené v odst. 4.2. tohoto bodu, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
4.9. Výše slevy podle ustanovení odst. 4.8. tohoto bodu je závislá na výsledku znaleckého posudku.
4.10. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 4.8. tohoto bodu je jak zhotovitel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
4.11. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny zakázky.
5. Lhůta k uplatnění reklamace
5.1. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou -li uplatněny opožděně.
5.2. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí.
 
čl. IV
Tlumočení
1. Všeobecná ujednání
1.1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I zabezpečit sjednanou zakázku /tlumočení/ dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
1.2. Objednavatel se zavazuje objednávkou zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení dle ust. čl.V odst.2.
1.3. Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.
2. Termín tlumočení
2.1. Objednavatel je povinen přijmout tlumočení v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
2.2. Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit v potvrzení o tlumočení realizaci tlumočení s tím, že tato proběhla řádně a včas.
2.3. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
3. Práva a povinnosti
3.1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude tlumočení použito a to, že bude zaznamenáno a jakým způsobem.
3.2. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
3.3. Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály /např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či písemné texty/. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel.
3.4. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
3.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
3.6. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s tlumočením a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.
3.7. Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky /např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby/.
3.8. Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.
4. Doprava, ubytování a stravování
4.1. Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst.
4.2. V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši, a to zhotoviteli.
4.3. Objednavatel je povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.
4.4. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.
4.5. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení.
5. Reklamace
5.1. Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu s objednávkou.
5.2. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně doložit záznamem.
5.3. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.
5.4. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra.
5.5. Výše slevy je závislá na výsledku znaleckého posudku.
5.6. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ust. odst. 5.4. tohoto bodu je jak zhotovitel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
5.7. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel a to do výše ceny zakázky.
6. Lhůta k uplatnění reklamace
6.1. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou -li uplatněny opožděně.
6.2. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
 
čl. V
Cena zakázky
1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny.
2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek /u překladu v cílovém jazyce/.
3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou bez DPH.
4. Ceník služeb příslušné provozovny je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
 
čl. VI
Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na poplatek z prodlení a zbývající část na dluh samotný.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.
 
čl. VII
Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.
2. To, že od smlouvy odstupuje, je ta která strana povinna sdělit druhé písemně.
3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
4. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele. Pokud objednavatel neobjednal zajištění překladu textů určených do tisku zhotovitelem, nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.
5. Objednavatel je oprávněn od plnění zakázky překladu odstoupit písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Účastníci sjednávají, že v takovém případě Objednavatel uhradí již přeložený překlad do doby odstoupení od smlouvy.
6. Objednavatel je oprávněn od plnění zakázky tlumočení odstoupit písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 50 % z ceny objednaného tlumočení, dojde-li k odstoupení v období delším jak 24 hodin před datem, ve kterém poskytování tlumočení mělo být zahájeno, 100 % z ceny objednaného tlumočení při odstoupení v období 24 hodin předcházejících před zahájením tlumočení, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
čl. VIII
Zvláštní ustanovení
1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka.
2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
3. Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.
4. V případě porušení povinností uvedených v bodech 1., 2. a 3. je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena.
 
čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky pro společnost Agentura EUROPE PRO, Monika Beková se sídlem Bří. Štefanů  227, 500 03 Hradec Králové 3, IČO: 735 78 371 a jsou platné i pro všechny objednavatele ode dne 8. 10. 2007.